Тel. +48 (22) 490-81-90
Zamów rozmowę
Testuj bezpłatnie Panel klienta
Zamów rozmowę
Twoje imię:
Ошибка!
Twój numer telefonu:
Ошибка!
pl
eTutorium

Regulamin

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin przedstawiony na stronie www.etutorium.pl (dalej: Regulamin) został opracowany przez Administrację serwisu i określa warunki korzystania z serwisu, warunki jego rozwoju, jak również prawa i obowiązki jego Administracji i Użytkowników. Regulamin odnosi się także do praw i interesów osób trzecich, które nie są Użytkownikami strony, ale których prawa i interesy mogą mieć wpływ na działania Użytkowników Strony internetowej.

1.2. Przedmiotem Regulaminu są oferowane Użytkownikowi przez Administrację strony usługi powiązane z korzystaniem ze strony, jej zasobów i poszczególnych aspektów (dalej: Usługi). Regulamin zaakceptowany przez Użytkownika i Administrację obejmuje wszystkie specjalne dokumenty, które regulują świadczenie niektórych usług serwisu i które zostały rozmieszczone na poszczególnych stronach w Internecie.

1.3. Użytkownik zobowiązuje się dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed rejestracją na stronie. Rejestracja Użytkownika na stronie oznacza całkowitą i bezwarunkową akceptację zasad Regulaminu.

1.4. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany bądź uzupełnienia niniejszego Regulaminu bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Niniejszy Regulamin jest dokumentem otwartym i publicznym. Jego aktualna wersja dostępna jest w Internecie pod adresem: www.etutorium.pl. Administracja strony zaleca Użytkownikowi regularnie sprawdzać jego warunki, wprowadzone zmiany lub uzupełnienia. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika po dokonaniu zmian lub uzupełnieniu niniejszego Regulaminu przez Administrację oznacza akceptację i zgodę na nie.

1.5. Aby móc korzystać z serwisu, Użytkownik musi zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja następuje poprzez naciśnięcie przycisku akceptacji Regulaminu podczas rejestracji na stronie.

1.6. Pojęcia i definicje. W niniejszym Regulaminie, jeżeli nie wynika inaczej z tekstu, użyte pojęcia otrzymują następujące definicje:

Master Class – zbiór materiałów audiowizualnych (webinarów), tekstowych i graficznych, a także programów komputerowych przeznaczonych do szkolenia użytkowników i umożliwienia im zdobycia bądź poszerzenia wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do rozwoju w danym zakresie.

Dostęp testowy – dostęp do Panelu Użytkownika, dzięki któremu Użytkownik przez 14 dni może korzystać z platformy webinarów zgodnie z jej przeznaczeniem (ograniczenie do 10 użytkowników).

Uczestnik – osoba zarejestrowana na Stronie internetowej jako Użytkownik, mająca na celu zdobycie lub poszerzenie nowych kwalifikacji oraz wiedzy z zakresu określonej tematyki, która zaakceptowała Regulamin Administracji i przyjęła jej ofertę.

Użytkownik – osoba zarejestrowana na stronie jako Użytkownik w celu przeprowadzania webinarów, która zaakceptowała Regulamin Administracji i może korzystać z oferty stworzonej dla Uczestnika. Użytkownikiem jest osoba fizyczna występująca w roli mówcy, wykładowcy, lektora, eksperta, korepetytora i autora, przeprowadzająca zajęcia z zakresu określonego programu nauczania, a także przedstawiająca informacje z danej dziedziny.

Panel Użytkownika – zbiór bezpiecznych stron utworzonych w wyniku rejestracji Użytkownika, za pomocą których Użytkownik ma możliwość opłacić wybrany plan taryfowy webinara za korzystanie z platformy, zaplanować i przeprowadzać webinary, dodawać prezentacje, pliki tekstowe, audio i wideo, dodawać uczestników, a także wysyłać im zaproszenia do uczestnictwa w spotkaniu. W Panelu Użytkownika zapisuje się archiwum webinarów (materiały i nagranie webinara). Użytkownik ma możliwość zmiany hasła Użytkownika, a także wykonania innych działań wchodzących w skład funkcji Panelu Użytkownika.

Dostęp do Panelu Użytkownika otrzymuje się poprzez wprowadzenie wymaganych danych w odpowiednie pola na Stronie internetowej.

Strona internetowa – zbiór informacji, tekstów, grafik, rysunków, zdjęć, wideo i innych treści będącej wynikiem działalności intelektualnej, a także programów komputerowych, które znajdują się w systemie informatycznym i które zapewniają dostęp do informacji w Internecie poprzez adres www.etutorium.pl.

Stronę traktuje się jako zasób internetowy zaprojektowany po to, aby zapewniać Użytkownikowi dostęp do materiałów informacyjnych w ramach organizacji samokształcenia w zakresie określonego tematu lub dziedziny.

Regulamin – niniejsza umowa.

Strony – Administracja i Użytkownik

Wszelkie pozostałe terminy i definicje zawarte w treści Regulaminu interpretuje się zgodnie z prawem polskim i akceptowanymi powszechnie zasadami Internetu, które mogłyby służyć ich interpretacji.

Nazwy tytułów (artykułów) Regulaminu zostały stworzone wyłącznie z myślą o wygodzie korzystania z tekstu Regulaminu i nie mają znaczenia prawnego.

Status Strony internetowej www.etutorium.pl

2.1. Strona internetowa www.etutorium.pl (wcześniej i później: Strona internetowa) – platforma do przeprowadzania webinarów i akademia umożliwiająca naukę online.

Platforma eTutorium — wielofunkcyjne multimedialne rozwiązanie do webinarów, prezentacji online, spotkań, konferencji internetowych, szkoleń i kursów online, a także innych form kształcenia na odległość w sieci.

Akaemia eTutorium — przestrzeń online, która umożliwia szkolenie i rozwój zawodowy nauczycieli oraz ekspertów z zakresu e-learningu (wsparcie osób początkujących w zapoznawaniu się z technikami efektywnej edukacji online, doskonalenie umiejętności i sposobu nauczania już doświadczonych prowadzących, możliwość dzielenia się swoim sukcesem w tworzeniu skutecznego systemu nauczania internetowego).

2.2. Wszelkie ogólne prawa dotyczące korzystania z adresów sieciowych (nazwa domeny) www.etutorium.pl należą do Administracji. Zapewnia ona wszystkim zainteresowanym osobom dostęp do strony internetowej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i prawa obowiązującego na terenie Polski.

2.3. Niniejszy Regulamin przedstawia warunki, na podstawie których określa się prawo do korzystania z informacji i efektów działalności intelektualnej (w tym literackich, muzycznych, audiowizualnych, fonogramów, dzieł sztuki graficznej i projektów, a także prac fotograficznych, programów komputerowych i innych praw niemajątkowych) tworzących odrębną część serwisu, mogących należeć do Użytkowników strony Unternetowej oraz innych osób, a także ich samodzielnego tworzenia i/lub umieszczania we wskazanych miejscach bez bezpośredniego zaangażowania Administracji.

2.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w momencie rejestracji Użytkownika na Stronie internetowej i obowiązuje do momentu rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron.

2.5. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik całkowicie zgadza się i rozumie, że Regulamin ma zastosowanie do wszelkich treści dostarczonych przez Użytkowników i/lub usług świadczonych za pośrednictwem www.etutorium.pl. Regulamin mogą zaakceptować osoby powyżej 18 roku życia.

2.6. Przedmiotem umowy są istniejące obecnie Usługi, a także Usługi rozwijające się i całkowicie nowe.

2.7. Użytkownik rozumie i zgadza się z tym, że wszystkie Usługi serwisu świadczone są „takimi, jakimi są” i że Administracja Strony internetowej nie odpowiada za żadne opóźnienia, przerwy, usunięcia lub niebezpieczeństwo jakichkolwiek informacji osobistych w związku z naruszeniami lub niepowodzeniami w działaniu Internetu. Wszystkie pytania odnoszące się do zakupu odpowiedniego sprzętu zgodnego z oprogramowaniem i komunikacji przy pomocy wideo na stronie www.etutorium.pl powinny być rozwiązane samodzielnie i nie wchodzą w zakres Regulaminu.

Administracja Strony internetowej www.etutorium.pl

3.1. Za Administrację Strony internetowej www.etutorium.pl (wcześniej i dalej: Аdministracja Strony internetowej, Administracja) w niniejszym Regulaminie i specjalnych dokumentach umieszczonych na Stronie internetowej uważa się Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Aktiv, firmę utworzoną w oparciu o polskie prawo, NIP 9522131556. Adres: Ul. Warszawska 47A, lok.5, 05-075 Warszawa.

3.2. Odwołania, sugestie i skargi w związku z niniejszym Regulaminem, wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania serwisu, informacje o naruszeniu praw i interesów osób trzecich podczas korzystania z niego, a także wnioski legalizacyjne zgodne z prawem polskim, osoby fizyczne i firmy powinny kierować na adres pocztowy Aktiv Sp. z o.o., o którym mowa w punkcie 3.1. niniejszego Regulaminu.

3.3. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie i rozwój Strony Internetowej, Administracja podlega polskiemu prawu, niniejszemu Regulaminowi i innym specjalnym dokumentom, które zostały opracowane lub mogą zostać opracowane i przyjęte przez Administrację w celu uregulowania świadczenia Użytkownikom niektórych Usług Strony internetowej.

3.4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie uprawnia Użytkownika do wykorzystywania nazw firmowych, znaków towarowych, nazw domen i innych znaków charakterystycznych Administracji Strony internetowej. Prawo do wykorzystywania nazw firmowych, znaków towarowych, nazw domen i innych znaków charakterystycznych można otrzymać wyłącznie na podstawie pisemnego porozumienia z Administracją Strony internetowej.

Rejestracja na stronie www.etutorium.pl i status Użytkownika

4.1. Rejestracja Użytkownika na Stronie internetowej www.etutorium.pl jest bezpłatna i dobrowolna, a także odbywa się pod adresem strony www.etutorium.pl.

Administracja umożliwia Użytkownikowi przed dokonaniem rejestracji dostęp do informacji o Stronie internetowej, programach szkoleniowych, możliwości dostępu testowego, artykułów i materiałów zamieszczonych na podstronie pod adresem http://www.etutorium.pl/blog.

4.2 Użytkownikami strony mogą być osoby prawne, które w określony sposób zarejestrowały się na Stronie internetowe, oraz osoby fizyczne – Użytkownicy, którzy podczas rejestracji zaakceptowali warunki niniejszego Regulaminu, którzy przekroczyli wiek umożliwiający przyjęcie tego Regulaminu, o którym mowa w polskim prawie, i którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do bezpłatnego korzystania z Usług Administracji i zasobów Strony Internetowej na czas określony przez Administrację (wcześniej i później: Użytkownik).

4.3. Podczas rejestracji na Stronie internetowej Użytkownik zobowiązany jest przedstawić Administracji wymagane i aktualne informacje w celu utworzenia konta osobistego, włączając w to unikalny dla każdej osoby adres e-mail, nazwisko i numer telefonu. Formularz rejestracyjny na Stronie internetowej może poprosić Użytkownika o dodatkowe informacje.

4.4. Użytkownik odpowiada za dokładność, aktualność, kompletność i zgodność z prawem polskim wszystkich podawanych podczas rejestracji informacji, a także dba o to, aby osoby trzecie nie miały do nich żadnych roszczeń.

4.5 Po podaniu informacji określonych w punkcie 4.3. niniejszego Regulaminu i wykonaniu szeregu działań związanych z rejestracją na Stronie Internetowej może zostać utworzona osobista strona Użytkownika.

4.6 Dokonując rejestracji, Użytkownik zgadza się z niniejszym Regulaminem i akceptuje przedstawione w nim prawa i obowiązki związane z wykorzystywaniem Strony internetowej.

4.7. Jeśli Użytkownik poda nieprawdziwą informację lub Administracji będzie wydawać się, że podana informacja nie jest prawdziwa, niepełna lub niedokładna, Administracja ma prawo wstrzymać lub zakończyć proces rejestracji i odmówić Użytkownikowi możliwości korzystania ze Strony internetowej.

4.8. Akceptując niniejszy Regulamin poprzez rejestrację na Stronie internetowej, Użytkownik potwierdza swoją zgodę na to, aby Administracja przetwarzała jego dane osobowe podane podczas rejestracji, a także dane podanych dobrowolnie. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z prawem polskim. Administracja przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu przedstawienia Użytkownikowi usług, w tym również badań i analiz, aby w ten sposób utrzymać i poprawić stan świadczonych usług i podstron oraz rozwijać nowe usługi i podstrony.

4.9. Wybrany przez Użytkownika login i dostarczone przez Administrację hasło są niezbędne i wystarczające, aby uzyskać dostęp do witryny. Użytkownik ma prawo przekazać login i hasło osobom trzecim, jednak ponosi pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, wybór i przechowywanie.

4.10. Jeśli nie ustalono z Użytkownikiem inaczej, wszelkie działanie wykonane przy użyciu hasła i loginu uważa się za działanie wykonane przez Użytkownika. W przypadku nieautoryzowanego dostępu do nazwy użytkownik, hasła i/lub osobistej strony Użytkownika lub nazwy użytkownika i hasła, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Administrację.

4.11. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dostępu do danych zamieszczonych na Stronie Internetowej. Pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych udostępnianych na Stronie internetowej należy do Użytkownika.

Prawa i obowiązki Użytkownika

5.1. Na podstawie warunków określonych na Stronie internetowej Użytkownik ma prawo:

 • brać udział w zajęciach Master Class.
 • tworzyć i przeprowadzać webinary.

5.2. Podczas korzystania z usług Strony internetowej użytkownik zobowiązuje się:

 • Dostosowywać się do przepisów obowiązujących w Polsce, zawartych w niniejszym Regulaminie oraz innych specjalnych dokumentów na Stronie internetowej Administracji;
 • Przedstawić podczas rejestracji prawdziwe, kompletne i aktualne dane, a także dbać o ich aktualizację.
 • Dokonywać płatności za korzystanie do płatnych informacji. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.
 • Informować Administrację o nieautoryzowanym dostępie do jego strony osobistej, nieautoryzowanym dostępie i/lub wykorzystaniu jego hasła bądź loginu.
 • Nie przekazywać trzecim osobom dostępu do strony prywatnej lub innej w celu przekazania znajdujących się na niej informacji, jeśli mogłoby to prowadzić do naruszenia prawa polskiego i/lub niniejszego Regulaminu, a także specjalnych dokumentów na Stronie internetowej Administracji.
 • Nie umieszczać na stronie osobistej żadnych informacji i elementów (włączając w to linki), które mogłyby naruszać prawo i interesy innych osób.
 • Przed umieszczeniem informacji i elementów (włączając w to grafiki, teksty innych autorów i treści tworzonych przez inne osoby, lecz nie ograniczając się do nich) ocenić legalną możliwość ich wykorzystania.
 • Tworzyć kopie zapasowe ważnych dla Użytkownika informacji osobistych oraz innych informacji zawartych na jego prywatnej stronie, oceniając legalną możliwość ich wykorzystania.

5.3. W przypadku wątpliwości dotyczących legalności wykonywania jakichkolwiek czynności, w tym umieszczania informacji lub oferowaniu dostępu, Administracja Strony internetowej zaleca powstrzymanie się od nich.

5.4. Dostęp do webinarów i zajęć typu Master Class

Użytkownik otrzymuje dostęp do informacji na temat programu webinarów, ich krótkiego opisu, informacji na temat prowadzących, czasu trwania i szczegółów dotyczących kosztów udziału.

Użytkownik otrzymuje dostęp do webinara po uiszczeniu stosownej opłaty (pod warunkiem, że dany webinar jest płatny), który potwierdza wiadomość e-mail wysłana na adres podany podczas rejestracji. Użytkownik może wziąć udział w webinarze, klikając w link wysłany na jego pocztę elektroniczną. Link wysyłany jest nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem webinara – czas rozpoczęcia podany jest na jego podstronie.

Dostęp do nagrania webinara oferowany jest poprzez link wysyłany Użytkownikowi na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej w ciągu 2 (dwóch) dni od daty przeprowadzenia webinara.

Usługi Administracji uważa się za świadczone prawidłowo i akceptowane przez Użytkownika, jeżeli w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu ich świadczenia Użytkownik przy pomocy poczty elektronicznej nie zgłosił Administracji uzasadnionych zastrzeżeń co do ich jakości i zakresu.

5.5. Procedura przeprowadzania webinarów

Użytkownik za pośrednictwem swojego Panelu Klienta ma prawo: stworzyć webinar, dodać prezentację, zaprosić uczestników, testować sprzęt przed rozpoczęciem webinara, a także sprawdzić jakość dźwięku i obrazu. Po przeprowadzonym webinarze jego nagranie zapisywane jest w archiwum.

Uczestnicy mogą zadawać pytania przed i podczas webinara, brać udział w dyskusjach oraz korzystać z materiałów informacyjnych (jeśli takie istnieją).

5.6. Podczas korzystania ze Strony internetowej Użytkownikowi zabrania się:

5.6.1. Rejestrować się jako Użytkownik w imieniu innej osoby lub za inną osobę („fałszywe konto”), jednak dopuszcza się rejestrację w imieniu innej osoby lub podmiotu w przypadku posiadania niezbędnych uprawnień przedstawionych w sposób i formie ustalonej przez prawo polskie.

5.6.2. Podawać nieprawdziwe dane dotyczące swojej tożsamości, korzystając z loginu i hasła innego zarejestrowanego Użytkownika.

5.6.3. Zniekształcać informacje o sobie;

5.6.4. Dodawać, przechowywać, publikować, udostępniać i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać dowolne informacje, które:

 • zawierają groźby, dyskredytują, obrażają, uwłaczają godności i honoru lub reputacji biznesowej, a także naruszają prywatność innych Użytkowników bądź osób trzecich;
 • są wulgarne lub obsceniczne, zawierają niecenzuralne słowa i wyrażenia, zdjęcia pornograficzne i teksty bądź inne treści o charakterze seksualnym z udziałem osób niepełnoletnich;
 • zawierają treści związane z przemocą, nieludzkim traktowaniem zwierząt lub wykorzystywaniem osób niepełnoletnich;
 • zawierają opis środków i metod samobójstwa, a także zachęcają do popełnienia go;
 • promują i/lub zachęcają do nienawiści lub wrogości religijnej, masowej bądź etnicznej, a także propagują faszyzm lub ideologię wyższości rasowej;
 • zawierają materiały ekstremistyczne;
 • propagują działalność przestępczą lub przedstawiają porady, wskazówki i wytyczne do popełniania czynów przestępczych;
 • zawierają informacje ograniczonego dostępu, ale nie ograniczają dostępu do tajemnic państwowych i komercyjnych, a także informacji o życiu prywatnym osób trzecich;
 • reklamują lub zachęcają do przyjmowania narkotyków, w tym „narkotyków cyfrowych” (plików dźwiękowych, które poprzez rytmy binarne oddziałują na ludzki mózg), rozpowszechniania informacji na temat narkotyków, receptur ich wytwarzania bądź sposobów przyjmowania;
 • reprezentują nieuczciwy charakter;
 • a także naruszają inne prawa i interesy obywateli i osób prawnych lub zasad obowiązujących w prawie polskim bądź międzynarodowym.

5.6.5. Pobierać, przechowywać, publikować, rozpowszechniać, zapewniać dostęp lub wykorzystywać w inny sposób własności osób trzecich i innych Użytkowników, co uważa się za działanie nielegalne;

5.6.6. Przeprowadzać masowe rozsyłanie wiadomości bez zgody Użytkowników Strony internetowej;

5.6.7. Korzystać z oprogramowania i przeprowadzać działań w celu naruszenia standardowego funkcjonowania serwisu, jego usług lub osobistych stron Użytkowników;

5.6.8. Dodawać, przechowywać, publikować, udostępniać lub w inny sposób wykorzystywać wirusy, konie trojańskie i pozostałe szkodliwe programy;

5.6.9. Wykorzystywać bez specjalnego zezwolenia Administracji Strony internetowej zautomatyzowane skrypty (programy) w celu zbierania informacji na Stronie internetowe, wchodząc w interakcję z serwisem i jego usługami;

5.6.10. W dowolny sposób, nie tylko za pomocą oszustwa czy nadużywania zaufania, próbować uzyskać dostęp do loginu i hasła innego Użytkownika;

5.6.11. Nielegalnie gromadzić i przetwarzać dane innych osób;

5.6.12. Próbować uzyskać dostęp do którejkolwiek z Usług w inny sposób niż poprzez interfejs udostępniony przez Administrację Strony internetowej z wyjątkiem przypadków, gdy tego typu działania zostały jednoznacznie zaakceptowane przez Administrację na podstawię odrębnej umowy;

5.6.13. Reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, wymieniać lub odsprzedawać usługi w dowolnym celu, z wyjątkiem przypadków, gdy tego typu działania zostały jednoznacznie zaakceptowane przez Administrację na podstawię odrębnej umowy;

5.6.14. Umieszczać reklamy komercyjne i polityczne. Nabycie płatnych usług na Stronie internetowej przez Użytkownika odbywa się w sposób określony przez Administrację w specjalnych dokumentach;

5.6.15. Umieszczać wszelkie inne informacje, które zdaniem Administracji są niepożądane, nie odpowiadają celom utworzenia Strony internetowej, naruszają interesy Użytkowników lub z innych powodów nie powinny być umieszczone na Stronie internetowej.

5.7. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za wszelki informacje, które umieszcza na Stronie internetowej i którymi dzieli się z innymi Użytkownikami, a także za wszelkie interakcje z innymi Użytkownikami prowadzone na własne ryzyko.

5.8. W przypadku braku zgodny Użytkownika z niniejszym Regulaminem lub jego aktualizacją, Użytkownik powinien przestać korzystać z niego i w odpowiednim czasie poinformować o tym Administrację.

Prawa i obowiązki Administracji Strony internetowej www.etutorium.pl

6.1. Administracja ma prawo:

 • Zmienić niniejszy Regulamin według własnego uznania;
 • Ograniczyć dostęp do jakiejkolwiek informacji udostępnionej przez Użytkownika według własnego uznania;
 • Dostarczać informacje o Usługach;
 • Usunąć informacje wprowadzane przez Użytkownika, a także usunąć konto Użytkownika.
 • Administracja zastrzega sobie prawo do tego, aby w dowolnej chwili, z uprzedzeniem lub bez, zmienić wygląd Strony internetowej, jej treść oraz listę usług, a także zmienić lub uzupełnić używane skrypty, oprogramowanie i inne elementy wykorzystywane i zawarte na Stronie internetowej oraz aplikacje serwera.
 • Administracja zastrzega sobie prawo do tego, aby według własnego uznania i na podstawie informacji od innych Użytkowników bądź osób trzecich dotyczących naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, zmienić (moderować) lub usunąć dowolną informację opublikowaną przez Użytkownika. Administracja zastrzega sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub odmówienia dostępu do wszystkich lub części usług Strony internetowej w dowolnym czasie, z dowolnego powodu lub bez podania powodu, z wypowiedzeniem bądź bez wypowiedzenia, i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane poprzez tego typu działania Użytkownika. Administracja Strony internetowej zastrzega sobie prawo do usunięcia prywatnego konta Użytkownika i (lub) zawieszenia go, a także ograniczenia bądź odmówienia dostępu do niego Użytkownikowi lub Użytkownikom.
 • Odmówić Użytkownikowi możliwości zarejestrowania konta, które wcześniej zostało usunięte za naruszenie warunków Regulaminu.
 • Administracja Strony internetowej ma prawo rozprzestrzeniać informacje statystyczne związane z funkcjonowaniem Strony internetowej, a także informacje o Użytkowniku, aby w ten sposób móc spersonalizować i dostosować do określonej grupy Użytkowników przygotowywane reklamy. W celu organizacji funkcjonowania i wsparcia technicznego Strony internetowej, a także dostosowywania się do niniejszego Regulaminu, Administracja ma możliwość uzyskania technicznego dostępu do osobistej strony Użytkownika, co odbywa się tylko i wyłącznie w przypadkach określonych w Regulaminie.
 • Administracja Strony ma prawo wysyłać Użytkownikom informacje o jej rozwoju, Usługach i promocjach swoich działań oraz Usług.

6.2. Administracja zobowiązuje się:

 • Chronić konto Użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem, zapobiegać niszczeniu informacji dodanych przez Użytkownika, a także chronić przed wszelkimi nielegalnymi działaniami związanymi z tymi informacjami, mając do dyspozycji wszystkie swoje środki techniczne;
 • W przypadku opublikowanych przez Użytkownika informacji, których rozprzestrzenianie jest zabronione lub ograniczone ze względu na obowiązujące w Polsce prawo, Administracja wysyła Użytkownikowi ostrzeżenie i natychmiast usuwa określone informacje. Administracja może także usunąć konto Użytkownika lub zastosować jeden lub kilka środków w tym samym czasie;
 • Dostarczać wszelkie dostępne informacje na temat Użytkownika autoryzowanego przez władze państwowe w przypadkach podlegających pod prawo polskie.

Warunki dotyczące praw własności intelektualnej

7.1. Prawa wyłączne do treści umieszczanych na Stronie internetowej.

7.1.1. Wszystkie elementy znajdujące się na Stronie internetowej, w tym tekst, grafika, ilustracje, filmy, skrypty, programy, muzyka, dźwięki i inne elementy (dalej: treść) są przedmiotem wyłącznych praw Administracji. Wszelkie prawa do tych elementów są chronione. Wszystkie elementy (treść) znajdujące się na podstronach Strony internetowej zawierają poufne informacje i są chronione w oparciu o polskie prawo o prawie autorskim i akta prawa międzynarodowego stosowane w danej dziedzinie.

7.1.2. Oprócz przypadków określonych w niniejszym Regulaminie i obowiązującym prawie polskim, treść Strony internetowej nie może być kopiowana, przetwarzana, dystrybuowana, przekazywana, sprzedawana lub wykorzystywana w jakikolwiek inny sposób bez lub częściowo bez zezwolenia, chyba że osoba posiadająca prawo autorskie do treści wyraziła zgodę na bezpłatne wykorzystywanie jej.

7.1.3. Rozmieszczając na Stronie internetowej należące do niego w oparciu o przyjęte zasady treści, Użytkownik przedstawia innym Użytkownikom niewyłączne prawo do użytkowania, przeglądania, przetwarzania (w tym kopiowania), i korzystania z innych praw wyłącznie do osobistego niekomercyjnego użytku, chyba że takie użycie powoduje lub może spowodować szkody w ochronie uzasadnionych interesów podmiotów praw autorskich.

7.1.4. Korzystanie z treści tworzonych przez Użytkownika, do których dostęp uzyskuje się wyłącznie w celu niekomercyjnego i osobistego użytku, dozwolone jest pod warunkiem, że chronione znaki autorskie (prawa autorskie) lub inne uwagi o autorstwie, w tym nazwisko autora, przechowywane są w postaci niezmienionej.

7.1.5. Poza własnymi treściami, Użytkownik nie może pobierać lub w inny sposób wykorzystywać treści publicznych (publikowanych na Stronie internetowej). Zabrania się także korzystania z treści innych stron internetowych, baz danych i innego typu własności intelektualnej bez jasno wyrażonej na to zgody.

7.1.6. Jakiekolwiek wykorzystywanie Strony internetowej lub jej treści, z wyjątkiem działań dopuszczonych na mocy niniejszego Regulaminu i posiadania wyraźnej zgody na ich wykorzystywanie, jest kategorycznie zabronione.

7.1.7. O ile niniejszy Regulamin nie głosi inaczej, żadne postanowienie w nim zawarte nie może być interpretowane jako przeniesienie wyłącznych praw do treści.

7.2. Odpowiedzialność za naruszenie wyłącznych praw autorskich.

7.2.1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści lub informacje, które dodaje lub w inny sposób udostępnia publicznie (publikuje) na Stronie internetowej lub za jej pomocą. Użytkownik nie ma prawa dodawać, przekazywać lub publikować treści na Stronie internetowej, jeśli nie posiada do tego odpowiednich uprawień nabytych bądź przekazanych zgodnie z prawem polskim i prawem międzynarodowym.

7.2.2. Administracja Strony internetowej może, ale nie musi, przeglądać Stronę internetową w celu wykrywania zabronionych treści, a także może usunąć lub przenosić (bez uprzedzeń) treści bądź konta Użytkowników według własnego uznania, z dowolnego powodu lub bez powodu i bez ograniczeń, jeśli tylko uzna, że naruszają one zasady Regulaminu, są sprzeczne z prawem polskim lub międzynarodowym i/lub mogą naruszać prawa osób trzecich lub innych użytkowników, a także zagrażają ich bezpieczeństwu.

7.2.3. Zamieszczając treści na Stronie internetowej, Użytkownik daje Administracji prawo do wykonywania ich kopii w celu usprawnienia i ułatwienia publikacji i przechowywania.

7.2.4. Zamieszczając treści na dowolnej podstronie Strony internetowej, Użytkownik automatycznie przekazuje Administracji niewyłączne prawo do wykorzystywania ich poprzez kopiowanie, publiczne odtwarzanie, reprodukcję, przetwarzanie, tłumaczenie i dystrybucję w celu usprawnienia Strony internetowej lub jej popularyzacji. Ze względu na te cele, Administracja może przygotowywać treści pochodne lub korzystać z treści Użytkownika, dodając je do odpowiednich zbiorów oraz wykonując inne czynności związane z opisanymi celami.

7.2.5. Jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć swoją treść ze Strony internetowej, prawa, o których mowa w punktach 7.2.3.-7.2.4. niniejszego Regulaminu, zostaną automatycznie odwołane, jednak Administracja ma prawo do przechowywania kopii zapasowych treści Użytkownika przez czas nieokreślony.

7.3. Strony internetowe i treści innych osób.

7.3.1. Strona internetowa zawiera (lub może zawierać) linki do innych stron w Internecie (strony innych osób), a także artykułów, fotografii, ilustracji, grafik, muzyki, dźwięku, obrazów, danych, aplikacji, oprogramowania i innych treści, należących lub pochodzących od osób trzecich (treści osób trzecich), które uznaje się za wynik ich działalności intelektualnej i chroni się zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym.

7.3.2. Przedstawiane osoby trzecie i ich treści nie są sprawdzane przez Administrację pod względem tematyki lub innych wymagań (dokładności, kompletności, rzetelności, etc.). Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści umieszczane na stronach trzecich osób, do których Użytkownik otrzymuje dostęp przez stronę internetową lub treści trzecich stron, włączając w to jakiekolwiek opinie lub recenzje przedstawione na stronach lub w treściach należących do osób trzecich.

7.3.3. Umieszczanie na Stronie internetowej linków lub poradnikóq na temat tego, jak pobierać pliki i (lub) instalować pogramy innych firm nie jest działaniem akceptowanym przez Administrację.

7.3.4. Link odsyłający do jakiejkolwiek strony internetowej, produktu, usługi bądź dowolnej informacji o charakterze handlowym lub niehandlowym, który został zawarty na Stronie internetowej, nie jest rekomendacją produktów (usług) przez Administrację.

7.3.5. Jeśli Użytkownik zdecydował się opuścić Stronę internetową i przejść na stronę internetową osób trzecich lub skorzystać albo zainstalować program firm trzecich, robi to na własne ryzyko i od tego momentu nie obowiązują go określone punkty niniejszego Regulaminu. W przypadku dalszych działań, Użytkownik powinien kierować się zasadami i polityką, w tym również zwyczajami biznesowymi, osób, których treści zamierza wykorzystywać.

Funkcjonowanie Strony internetowej i odpowiedzialność podczas jej używania

8.1. Użytkownicy są odpowiedzialni za swoje działania związane z tworzeniem i umieszczaniem informacji na temat swojej osobistej witryny na Stronie internetowej, a także na prywatnych stronach innych Użytkowników i w innych częściach Strony internetowej, zgodnie z obowiązującym prawej polskim.

8.2. Administracja Strony internetowej zapewnia Użytkownikom techniczną możliwość korzystania ze Strony internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania związane z korzystaniem z niej przez którąkolwiek z osób.

8.3. W systemie informacyjnym Strony internetowej i jej oprogramowaniu nie ma technicznych rozwiązań, które realizowałyby automatyczne działania, mające na celu cenzurę i kontrolę informacji Użytkowników związanych z korzystaniem ze Strony internetowej.

8.4. Administracja strony nie przeprowadza moderacji lub cenzury informacji Użytkownika, jednak w odpowiednim czasie podejmuje kroki, mające na celu ochronę praw i interesów Użytkownika, a także zapewnienia, że jego działania są zgodne z prawem polskim.

8.5. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

8.6. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne podczas webinarów, opóźnienia związane z ich przeprowadzaniem oraz niedostosowanie ich treści do oczekiwań klientów.

8.7. Usunięcie konta Użytkownika oznacza automatyczne usunięcie wszystkich informacji znajdujących się w nim i wszystkich informacji podanych podczas rejestracji na Stronie internetowej.

8.8. Administracja zapewnia prawidłowe funkcjonowanie i wydajność Strony internetowej. Administracja nie ponosi jednak odpowiedzialności za awarie i przerwy w jej działaniu, a także przyczyny utraty danych. Administracja nie ponosi również odpowiedzialności za szkody zaistniałe w sprzęcie Użytkownika lub jego oprogramowaniu, które zostały spowodowane lub są związane z pobieraniem materiałów ze Strony internetowej lub korzystaniem z zawartych na niej linków.

8.9. Administracja ma prawo wysyłać Użytkownikom informacje o rozwoju Strony internetowej i poszczególnych usług, a także promować własne działania i usługi.

8.10. Ograniczenie odpowiedzialności Administracji Strony internetowej:

 • Strona internetowa i wszystkie jej usługi oraz elementy, w tym skrypty, aplikacje, treści i układ strony przedstawiane są takimi, jakimi są. Administracja nie gwarantuje, że Strona internetowa lub jej elementy będą lub nie będą spełniać określonych celów związanych z ich wykorzystywaniem. Administracja nie może także zagwarantować i nie obiecuje jakichkolwiek konkretnych rezultatów związanych z korzystaniem ze strony i/lub jej elementów oraz usług.
 • Aby uniknąć nieporozumień podczas pobierania ze Strony internetowej lub zawartych na niej linków plików, w tym oprogramowania, Użytkownik powinien podjąć wszelkie środki ostrożności. Administracja zaleca korzystanie tylko z autoryzowanego oprogramowania, w tym również oprogramowania antywirusowego.
 • Korzystając ze Strony internetowej, Użytkownik zgadza się z tym, że z niej lub przy jej pomocy pobiera materiały na własne ryzyko i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje wynikające z korzystania z pobranych materiałów, w tym szkody komputera lub innego sprzętu, szkody wywołane osobom trzecich, utratę danych i inne działania niepożądane.
 • Administracja lub jej przedstawiciele w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osoby trzeciej za jakiejkolwiek pośrednie, przypadkowe lub niezamierzone szkody, w tym utratę zysków lub danych, uszkodzenia sprzętu, a także naruszenie godności lub reputacji firmy, które mogłyby wynikać z korzystania ze Strony internetowej lub jej treści, do których Użytkownik lub inna osoba uzyskała dostęp przy pomocy strony, nawet jeśli Administracja ostrzegała lub wskazywała możliwość wystąpienia takiej sytuacji.
 • Administracja Strony internetowej dokłada wszelkich starań, aby zapisywać i chronić informacje udostępniane przez Użytkownika, jednak nie gwarantuje ich całkowitego bezpieczeństwa.
 • Administracja nie sprawdza zamieszczanych przez Użytkownika informacji i nie odpowiada za niezgodność informacji z polskim prawem.
 • Użytkownik rozumie i w pełni zgadza się z tym, że:
 • Administracja nie gwarantuje braku błędów i nieprawidłowości, w tym również związanych z oprogramowaniem. Administracja dokłada jednak wszelkich starań, aby jakiejkolwiek błędy i nieprawidłowości natychmiast były eliminowane.
 • Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź zablokowania dostępu do informacji zamieszczanych przez Użytkownika pakietu płatnego bez jakiegokolwiek ostrzeżenia w przypadku:
 • Obowiązku wykonania działań narzuconych przez organy regulacyjne w Polsce;
 • Wymagań związanych z prawem autorskim lub pokrewnym zmuszającym do zaprzestania jego naruszania przez Użytkownika strony www.etutorium.pl.;
 • Jakiegokolwiek innego naruszenia praw lub interesów prawnych innych Użytkowników strony www.etutorium.pl przez osoby prywatne bądź prawne, na mocy podjętych przez nią prób kontaktu.
 • Wykrycia informacji, których umieszczanie na stronie jest zabronione i niezgodne z niniejszym Regulaminem.

Prywatność

9.1. Strony uznają za poufne wszystkie informacje otrzymane od siebie wzajemnie w trakcie realizacji niniejszego Regulaminu.

9.2. Każda ze stron zobowiązuje się nie ujawniać informacji poufnych bez zgody drugiej Strony poza przypadkami, gdy informacje powinny być przekazane uprawnionym organom państwowym, w oparciu o uzasadnione wymogi i prawo obowiązujące w Polsce, a także każda ze Stron zobowiązuje się podejmować stosowne działania w celu ochrony poufnych informacji przed osobami trzecimi.

9.3. Przekazywanie informacji osobom trzecim lub inne sposoby ujawniania informacji, które na mocy niniejszego Regulaminu zostały uznane za poufne, może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą drugiej Strony.

9.4. Strony, za ujawnienie poufnych informacji i powstałych w rezultacie szkód, ponoszą odpowiedzialność zgodnie z prawem polskim.

Przetwarzanie danych użytkowników

10.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest Aktiv Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa, Ul. Warszawska 47A, lok.5, 05-075 Warszawa MAZOWIECKIE, KRS 0000519537, NIP 9522131556 (dalej jako "AKTIV SP Z O O", "my"), która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. 2014 r. poz. 1182 ze zm. dalej jako "Ustawa") oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. Poz. 1422).

10.2. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu jest dobrowolne. Należy jednak pamiętać, że odmowa udostępnienia określonych danych może wiązać się z niemożliwością korzystania z części lub wszystkich funkcjonalności Serwisu.

10.3. AKTIV SP Z O O przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku ze świadczeniem na ich rzecz Usługi w następującym zakresie: imię i nazwisko lub firma/nazwa, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, kraj, strefa czasowa, numer karty kredytowej lub inne informacje niezbędne do dokonywania płatności oraz wszelkie dane osobowe udostępniane przez samych Użytkowników w wysyłanych e-mailach. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

10.4. AKTIV SP Z O O przetwarza dane osobowe Użytkowników przede wszystkim w celu prawidłowego świadczenia Usługi, jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

10.5. AKTIV SP Z O O jest uprawnione do powierzenia przetwarzania danych Użytkowników podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu (np. w celu realizacji płatności), przy czym w żadnym przypadku podmiot trzeci nie będzie uprawniony do wykorzystywania powierzonych danych w celach marketingowych. W przypadku państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego AKTIV SP Z O O współpracuje wyłącznie z podmiotami z krajów, które zapewniają na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

10.6. AKTIV SP Z O O zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach Ustawy. AKTIV SP Z O O zapewnia także realizację powiadomień prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych uczestników

11.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z racji swojej roli organizatora Konferencji, przetwarza on dane osobowe Uczestników jako administrator tych danych (zgodnie z art. 7 pkt. 4 Ustawy) lub jako podmiot, któremu powierzono przetwarzanie tych danych na podstawie art. 31 Ustawy. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Uczestników w ramach współpracy z AKTIV SP Z O O w zakresie świadczenia Usługi może nastąpić tylko w przypadku gdy Użytkownik jest ich administratorem (zgodnie z art. 7 pkt. 4 Ustawy) lub przetwarza dane osobowe Uczestników na podstawie art. 31 Ustawy.

11.2. AKTIV SP Z O O przetwarza dane Uczestników jako podmiot, któremu Użytkownik powierzył ich przetwarzanie na podstawie art. 31 Ustawy.

11.3. Powierzenie przetwarzania danych Uczestników następuje w zakresie adresu email oraz innych danych Uczestników uznanych przez Użytkownika jako niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu.

11.4. Dalsze powierzenie przetwarzania danych Uczestników może nastąpić wyłącznie w granicach i w celu prawidłowego świadczenia Usługi. W przypadku państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego AKTIV SP Z O O współpracuje wyłącznie z podmiotami z krajów, które zapewniają na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

11.5. AKTIV SP Z O O oświadcza, że spełnia wymogi dotyczące środków zabezpieczających bazę danych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnia wymagania dotyczące środków technicznych i organizacyjnych określone w przepisach rozporządzenia, o których mowa w art. 39a Ustawy.

11.6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków AKTIV SP Z O O, o których mowa w niniejszym 11 ust. 11.5, odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa AKTIV SP Z O O ogranicza się jedynie do bezpośrednich strat, które poniósł Użytkownik. AKTIV SP Z O O nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa AKTIV SP Z O O. Całkowita odpowiedzialność AKTIV SP Z O O nie może być wyższa niż kwota ostatniego wynagrodzenia, zapłaconego przez Użytkownika z tytułu korzystania z Usługi za okres rozliczeniowy bezpośrednio poprzedzający okres rozliczeniowy, w którym Użytkownik zgłosił roszczenie wobec AKTIV SP Z O O.

11.7. W związku z przetwarzaniem w ramach Serwisu danych osobowych Uczestników przez Użytkownika, Użytkownik jest uprawniony do zawarcia z AKTIV SP Z O O umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych Uczestników. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z AKTIV SP Z O O e za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na tej stronie http://www.clickmeeting.pl/contact_us.html. Użytkownik powinien uzupełnić otrzymany formularz umowy o dane swojej działalności gospodarczej, nazwę Użytkownika lub nazwę jego konta oraz datę otwarcia konta w Serwisie (data zawarcia umowy), a dwa podpisane egzemplarze umowy przesłać na adres pocztowy AKTIV SP Z O O.

Usunięcie przetwarzanych danych osobowych

12.1. W przypadku likwidacji konta przez Użytkownika (stosownie do pkt. XI.2 Regulaminu), wygaśnięcia albo rozwiązania umowy o świadczenie Usługi (niezależnie od przyczyny i podstawy jej rozwiązania), AKTIV SP Z O O obowiązany jest do przechowywania danych Użytkownika, danych Uczestników, jak również wszelkich danych statystycznych dotyczących konta w okresie nie krótszym niż 60 dni (w przypadku darmowego konta testowego) bądź 90 dni (w przypadku konta płatnego). Przetwarzanie danych osobowych przez AKTIV SP Z O O w powyższym terminie będzie obejmować wyłącznie ich przechowywanie z wyłączeniem wykonywania jakichkolwiek innych operacji na tych danych, z zastrzeżeniem odmiennych obowiązków AKTIV SP Z O O wskazanych w obowiązujących przepisach lub nałożonych na GetResponse przez uprawnione organy. AKTIV SP Z O O będzie przechowywać dane osobowe zgodnie z powyższym postanowieniem wyłącznie w celu ewentualnej reaktywacji konta przez Użytkownika stosownie do postanowienia pkt. XI.4 Regulaminu oraz wykonania obowiązków AKTIV SP Z O O wskazanych w obowiązujących przepisach lub nałożonych na AKTIV SP Z O O przez uprawnione organy. Po upływie powyższych okresów (60 lub 90 dni) dane zostaną trwale usunięte z systemu i nie będzie możliwe ich odzyskanie. Baza danych Uczestników może zostać wydana Użytkownikowi w przypadku zgłoszenia żądania jej zwrotu na co najmniej 7 dni przed upływem powyższych terminów (60 lub 90 dni).

Cookie

13.1. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerach Użytkowników, Uczestników oraz osób odwiedzających naszą stronę, identyfikujące ich w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika. W szczególności stosujemy dwie kategorie cookies:

13.2. Session Cookies - pliki zapisywane, żeby określić status zalogowania Użytkownika. Służą one do tego, aby nasi Użytkownicy mieli dostęp do stron widocznych wyłącznie dla Użytkowników naszego Serwisu. Session cookie jest przypisywany w procesie logowania Użytkownika oraz usuwany przy wylogowaniu, tj. przy kliknięciu przycisku "Wyloguj".

13.3. Action Cookies - pliki zapisywane, żeby rejestrować aktywność Użytkowników w naszym Serwisie. Dzięki nim wiemy jakie są najczęściej odwiedzane strony, najbardziej popularne funkcje Serwisu lub jak działają nasze materiały marketingowe. Pliki te dostarczają nam dane statystyczne, na podstawie których możemy optymalizować funkcjonalność naszego Serwisu, obserwując, np. jump off rate czyli dane dotyczące przerwania poszczególnych czynności na stronie. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez Użytkownika, Uczestnika lub osobę odwiedzającą stronę.

Postanowienia końcowe

14.1. Niniejszy Regulamin jest umową pomiędzy Użytkownikiem a Administracją Strony internetowej i dotyczy korzystania z usług i ofert, a także zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy zawarte między Użytkownikiem a Administracją.

14.2. Niniejszy Regulamin podlega i jest interpretowany zgodnie z prawem polskim. Kwestie, które nie zostały ujęte w Regulaminie rozstrzyga się zgodnie z prawem polskim.

14.3. W przypadku jakichkolwiek zaistniałych sporów i nieporozumień związanych z zastosowaniem niniejszego Regulaminu, Użytkownik i Administracja powinni dołożyć wszelkich starań, aby rozwiązać je na drodze wspólnych negocjacji. Jeśli spór nie może zostać rozstrzygnięty na drodze negocjacji, należy rozstrzygnąć go zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi na terenie Polski.

14.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z momentem zaakceptowania go przez Użytkownika i obowiązuje przez czas nieokreślony. Treści zawarte na stronie i punkty 7.2.3.-7.2.4. niniejszego Regulaminu zostaną automatycznie odwołane, ale Administracja zastrzega sobie prawo do przechowywania archiwalnych kopii zapasowych treści użytkownika przez czas nieokreślony.

14.5. Niniejszy Regulamin sporządzono w języku polskim. Regulamin może być przedstawiony Uczestnikowi także w innym języku w celu zapoznania się z jego treścią.

14.6. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn jedno lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia nie tracą na ważności.

Copyright © 2015 Aktiv Spółka z o.o.

Mobile language switcher